MTÜ Loovalt tulevikku haldab kahte koolitusüksust. Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 216062.
Anu Purre kunstistuudio on keskendunud põhiliselt lühematele ja pikematele kunstikoolitustele. Sihtgrupiks kõik huvilised ja mõne koolituse puhul õpetajad. Loe täpsemalt siit. 
Ärksate õpetajate kool on keskendunud pedagoogika ja kooliarenduse teemalistele koolitustele. Fookuses on ülddidaktika, lõiming, kunstiõpetuse didaktika ja loovus. Loe täpsemalt siit. 


Täiskasvanukoolituse õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

 1. Üldine

  1. MTÜ Loovalt tulevikku lähtub täiendkoolituste korraldamise Täiskasvanute koolituse seadusest.

  2. MTÜ Loovalt tulevikku koondab kahte koolitusüksust: Anu Purre kunstistuudio ja Ärksate Õpetajate kool.

  3. Koolitusi viiakse läbi spetsiifilisele koolitusele sobivates ruumides. Õpikeskkond toetab õpiväljundite saavutamist. MTÜ põhilised koolitusruumid asuvad Karjamaa 18, Tallinn ja Raekoja plats 18 Tallinn. Koolitusi viiakse läbi ka Tellija ruumides või sobilikes rendiruumides.

  4. Koolitajad omavad kõrgharidust ja vähemalt kolmeaastast kogemust seoses koolitusteemaga.

  5. Õppetöö alusdokumendiks on õppekava, mis sisaldab vähemalt:

   1. õppekava nimetus;

   2. õppekavarühm;

   3. õpiväljundid;

   4. sihtgrupp;

   5. koolituse maksumus ja tasumise kord (kas ettemaks või koolitusejärgne tasumine);

   6. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

   7. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal ning vajaduse korral minimaalne osalemiskordade arv;

   8. õppe sisu;

   9. Koolituse asukoht ja õppekeskkonna kirjeldus;

   10. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

   11. info jaotusmaterjalide kohta, kui neid jagatakse;

   12. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

   13. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.

 2. Koolitusele registreerumine ja osalemine

  1. Koolitusele registreerutakse vastavalt kuulutusel toodud juhendile. Tavaliselt kas täites registreerimisvormi koduleheküljel (loovalt.ee) või kirjutades osalemissoovist anupurrestuudio@gmail.com. Registreerunud saavad meilile kinnituse ja täpsema info koolituse kohta.

  2. Täpsemat infot koolituse kohta saab kuulutusel avaldatud meiliaadressi või registreerimisvormi kaudu.

  3. Koolitusgrupp komplekteeritakse registreerumise järjekorras.

  4. Grupi mitte täitumisel on MTÜ-l õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Sellest antakse registreerunutele teada vähemalt 3 päeva enne koolituse algust. Ettemakstud koolitustasud tagastatakse 100% ulatuses või soovi korral võimaldatakse kasutada mõnel tulevasel koolitusel.

 3. Koolitusel saavad õppimist alustada õppijad, kes on tasunud koolitustasu (ettemaksu korral) või kes ilmuvad esimesel koolituspäeval kohale.

 4. Koolituse lõpetamine, loobumine või katkestamine. Õppemaksu tagastamise alused ja kord.

  1. Koolituse lõpetamine

   1. Koolituse lõpetanuks loetakse õppija, kes on koolitusel osalenud nõutud mahus ja/või saavutanud õpiväljundid.

   2. Lõpetajatele väljastatakse tunnistus, kui nad saavutasid õpiväljundid ja tõend, kui nad osalesid, aga ei saavutanud õpiväljundeid või ei tõendanud nende saavutamist.

   3. Tunnistusel märgitakse vähemalt:

    1. täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;

    2. täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;

    3. majandustegevusteate number Eesti Hariduse Infosüsteemis;

    4. õppekava nimetus;

    5. täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;

    6. Saavutatud õpiväljundid ja nende hindamise viisid;

    7. tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;

    8. tõendi või tunnistuse number;

    9. koolitajate nimed.

   4. Tõendil märgitakse kõik eelnenud lõigus mainitud elemendid, välja arvatud punkt 4.1.3.6.

  2. Koolitusest loobumine ja õppetasu tagastamine

   1. Koolitusest loobumisest tuleb teatada kuulutusel avaldatud meiliaadressil.

   2. Koolitusest loobumisel ettemaksu tagastamine lühemate koolituste puhul kui 1 õppeaasta:

    1. vähemalt 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse ettemakstud õppetasu 100% ulatuses;

    2. 2-6 päeva enne koolituse algust teatatud loobumise korral tagastatakse 75% ettemakstud õppetasust.

    3. Vähem kui 48 tundi enne koolituse algust teatatud loobumise korral ja siis kui loobumisest ei teatata, ettemakstud õppetasu ei tagastata.

   3. Koolitusest loobumisel ettemaksu tagastamine 1 õppeaastaste ja pikemate koolituste puhul:

    1. vähemalt 2 nädalat enne koolituse algust tagastatakse ettemakstud õppetasu 100% ulatuses;

    2. 7-13 päeva enne koolituse algust teatatud loobumise korral tagastatakse 75% ettemaktud õppetasust.

    3. Vähem kui 0-6 päeva enne koolituse algust teatatud loobumise korral ja siis kui loobumisest ei teatata, ettemakstud koolitustasu ei tagastata.

   4. Koolitustasu ettemaksu on võimalik üle kanda tulevasele koolitusele, kui sobivaid peaks leiduma.

  3. Koolituse ära jäämine ja õppetasu tagastamine

   1. Kui koolitus jääb ära MTÜ-st tulenevatel põhjustel, või grupi mitte täitumise tõttu, siis tagastatakse registreerunutele soovi korral koolitustasu ettemaks. Ettemaksu saab soovi korral kasutada ka mõne tulevase koolituse puhul.

   2. Koolituse ära jäämise korral MTÜ-st mitte olenevatel põhjustel või planeeritust teistsuguse korralduse (näiteks E-õpe kontaktõppe asemel, või koolitusaja muutused) räägitakse registreerujaga läbi ettemakstud osalustasu tagastamise, tulevases koolituses kasutamise või muutmise asjus.

  4. Koolituse katkestamine ja õppetasu tagastamine

   1. Koolituse katkestamise korral õppetasu ei tagastata.

 5. Õppetasu

  1. Õppetasu määratab koolitaja ja märgib selle õppekavasse ning kuulutusele.

  2. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel kas enne või pärast koolitust. Tasumise kord märgitakse õppekavas.

  3. Maksetähtaja ületamisel 60 päeva ja hoolimata meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

 6. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

  1. MTÜ Loovalt tulevikku kogub õppijate kohta järgmisi isikuandmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik koolituse läbimist tõendava tunnistuse jaoks. Andmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.

 7. Tagasiside kogumine

  1. Koolituse kohta tagasiside andmiseks täidavad osalejad pärast koolitust küsimustiku kas MTÜ kodulehel või paberkandjal. Tagaiside andmine on vabatahtlik.

  2. Tagasisidet kasutatakse koolituste arendamiseks tulevikus.

 8. Vaidluste lahendamine

  1. Vaidlused lahendatakse osapoolte vahelise suulise või kirjaliku läbirääkimise käigus.

  2. Kui osapooltel ei õnnestu vaidlust läbirääkimiste teel lahendada, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.


Kehtestatud juhatuse otsusega 13.05.2020



Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: