LOOVALT TULEVIKKU KOOLI ERIPÄRA

Tulevikuoskuste printsiip: Õppetöö põhineb nelja omaduse arendamisel: ettevõtlikkus, loovus, iseseisvus ja vastutusvõime. Tulevikuoskusi arendatakse läbi eesmärgipäraselt valitud teemade, õppesisu ja õppetegevuste ning koostöös erinevate inimeste ja institutsioonidega. Tulevikuoskused aitavad end isiksusena parimal määral teostada ning luua tuleviku maailma.

Õnneliku isiksuse printsiip: Metoodiliselt luuakse alus lapse vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse külje arengule. Õpitakse tähelepanu, keskendumist, enesekontrolli, meelerahu saavutamist, empaatiat, emotsioonidega toimetulekut, suhtlemist. Väärtuskasvatus on tähtis õppetöö osa. Õnneliku isiksuse oskused loovad võimaluse õnnelikuks eluks. Tegeletakse personali suhtlemisoskutega ja toetatakse teineteist arenguteel.

Individuaalse lähenemise printsiip: Õpilaste arv õpetaja kohta ei ole rohkem kui 15. Iga laps saab õpetaja tähelepanu ja personaalset juhendamist. Iga õppija eesmärgid seatakse õppija ja õpetaja koostöös, kaasates vajadusel ka vanemaid. Õpetaja aitab lapsel eesmärkide saavutamist planeerida ja järge pidada. Individuaalne lähenemine aitab igal lapsel saavutada optimaalse arengu.

Vägivallatuse printsiip: kellegagi ei suhelda võimu rakendades. Probleemide lahendamine toimub läbi arutelude, konsensuse ja nõusoleku.

Täieliku lõimingu printsiip: Kõik õppeained on lõimitud "Asustamise" meetodi abil. Eraldi ainetunde ei ole. "Asustamise" meetodil lõimimine võimaldab kõik ained lõimida elulähedasel moel. Lõimingu eesmärgiks on tõhusam õppimine läbi motivatsiooni hoidmise, loovuse ning ettevõtlikkuse arengu ja õpitu kohese rakendamise reaalsete probleemide lahendamisel.

Kooli avatuse printsiip: Õpitakse palju väljaspool kooli: õues, looduses, muuseumis, laboris, ettevõtetes jne. Tehakse koostööd avaliku-, äri-, ja kolmanda sektori organisatsioonidega ning eraisikutega Eestis ja välismaal. Kool ja kodu on partnerid laste arengu toetamisel.

Haridusinnovatsiooni printsiip: kasutatakse kõige tõhusamaid aktiivõppe meetodeid. Õppetöö planeerimisel ja õpikeskkonna loomisel arvestatakse uuemate teadusuuringutega ja positiivsete haridusinnovatsiooni kogemustega üle kogu maailma. Kool on ka ise haridusinnovatsiooni looja.Kui soovid infot koolituste, õppematerjalide jne kohta, pane end kirja.
* Kohustuslik väli

Meid toetavad: